معنی و ترجمه کلمه گمرکخانه به انگلیسی گمرکخانه یعنی چه

گمرکخانه

customhouse
customs house


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها