معنی و ترجمه کلمه گمنام به انگلیسی گمنام یعنی چه

گمنام

inglorious
obscure
scrubby
unknown

گسترش
کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها