معنی و ترجمه کلمه گندزدایى کردن به انگلیسی گندزدایى کردن یعنی چه

گندزدایى کردن

deodorize
disinfect

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها