معنی و ترجمه کلمه گندم ماکارونى داراى مقدار گلوتن زیادى است به انگلیسی گندم ماکارونى داراى مقدار گلوتن زیادى است یعنی چه

گندم ماکارونى داراى مقدار گلوتن زیادى است

hard wheat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها