معنی و ترجمه کلمه گندیده به انگلیسی گندیده یعنی چه

گندیده

addle
fetid
putrescent
putrescible
septic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها