معنی و ترجمه کلمه گندیدگى به انگلیسی گندیدگى یعنی چه

گندیدگى

putrefaction
putrescence
putrescencty
putridity
sepsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها