معنی و ترجمه کلمه گواهى نامه اى که هنگام حرکت کشتى پس از معاینه کشتى از لحاظ بیمارى هاى مسرى به ناخدا داده مى شود به انگلیسی گواهى نامه اى که هنگام حرکت کشتى پس از معاینه کشتى از لحاظ بیمارى هاى مسرى به ناخدا داده مى شود یعنی چه

گواهى نامه اى که هنگام حرکت کشتى پس از معاینه کشتى از لحاظ بیمارى هاى مسرى به ناخدا داده مى شود

bill of health

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها