معنی و ترجمه کلمه گوریده به انگلیسی گوریده یعنی چه

گوریده

rugate
sleave
snarly
tangly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها