معنی و ترجمه کلمه گوزن ماده به انگلیسی گوزن ماده یعنی چه

گوزن ماده

doe
hind
roe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها