معنی و ترجمه کلمه گوشه دار به انگلیسی گوشه دار یعنی چه

گوشه دار

angular
angulate
cant
mordant
piquant
poignant
pointy
pungent
square


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها