معنی و ترجمه کلمه گوشه نشین به انگلیسی گوشه نشین یعنی چه

گوشه نشین

anchorite
eremite
recluse
solitary
solitudinarian
unsociable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها