معنی و ترجمه کلمه گوشوارک گیاه به انگلیسی گوشوارک گیاه یعنی چه

گوشوارک گیاه

stuipule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها