معنی و ترجمه کلمه گول به انگلیسی گول یعنی چه

گول

bilk
cajole
cajolement
cajolery
cheat
crimp
deception
gull
humbug
illusion
jape

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها