معنی و ترجمه کلمه گویچه قرمز نارس خون به انگلیسی گویچه قرمز نارس خون یعنی چه

گویچه قرمز نارس خون

hematoblast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها