معنی و ترجمه کلمه گچ برى بالاى دیوار زیر سقف به انگلیسی گچ برى بالاى دیوار زیر سقف یعنی چه

گچ برى بالاى دیوار زیر سقف

cornice


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها