معنی و ترجمه کلمه گچ گرفتن به انگلیسی گچ گرفتن یعنی چه

گچ گرفتن

plaster cast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها