معنی و ترجمه کلمه گیاهان آوندى خانواده سرخس به انگلیسی گیاهان آوندى خانواده سرخس یعنی چه

گیاهان آوندى خانواده سرخس

pteridophyta
pteridophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها