معنی و ترجمه کلمه گیاهى که براى برگش پرورش داده شود به انگلیسی گیاهى که براى برگش پرورش داده شود یعنی چه

گیاهى که براى برگش پرورش داده شود

foliage plant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها