معنی و ترجمه کلمه گیاهى که تولید گیاهک تخم زا نموده و درنتیجه تولید بافت هاى آوندى مى نماید به انگلیسی گیاهى که تولید گیاهک تخم زا نموده و درنتیجه تولید بافت هاى آوندى مى نماید یعنی چه

گیاهى که تولید گیاهک تخم زا نموده و درنتیجه تولید بافت هاى آوندى مى نماید

embryophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها