معنی و ترجمه کلمه گیاهى که در جوانى کرکدار و در بلوغ بدون کرک و صاف مى شود به انگلیسی گیاهى که در جوانى کرکدار و در بلوغ بدون کرک و صاف مى شود یعنی چه

گیاهى که در جوانى کرکدار و در بلوغ بدون کرک و صاف مى شود

glabrescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها