معنی و ترجمه کلمه گیاهى که در زیر درختى روئیده به انگلیسی گیاهى که در زیر درختى روئیده یعنی چه

گیاهى که در زیر درختى روئیده

underwood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها