معنی و ترجمه کلمه گیاهک گندم که هنگام آسیاب کردن جدا مى شود به انگلیسی گیاهک گندم که هنگام آسیاب کردن جدا مى شود یعنی چه

گیاهک گندم که هنگام آسیاب کردن جدا مى شود

wheat germ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها