معنی و ترجمه کلمه گیاه یا نژادى از گیاه که داراى عضو جنسى تناوبى مى باشد به انگلیسی گیاه یا نژادى از گیاه که داراى عضو جنسى تناوبى مى باشد یعنی چه

گیاه یا نژادى از گیاه که داراى عضو جنسى تناوبى مى باشد

gametophyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها