معنی و ترجمه کلمه گیج کردن به انگلیسی گیج کردن یعنی چه

گیج کردن

addle
astonish
befog
befuddle
bemuse
besot
bewilder
confound
confuse
daze
distract
flabbergast
flummox
fluster
fox
fuddle
fuzz
incommode
knock down
muddle
obfuscate
perplex
petrify
stump
stun
stupefy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها