معنی و ترجمه کلمه گیج به انگلیسی گیج یعنی چه

گیج

absent minded
astonied
astound
astray
brainsick
confused
deuced
distrait
dizzy
flyaway
gid
giddy
hare brained
hazy
light headed
mazy
muddleheaded
muzzy
nidget
plumbeous
slaphappy
staggerer
stupid
stuporous
s

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها