معنی و ترجمه کلمه گیر انداختن به انگلیسی گیر انداختن یعنی چه

گیر انداختن

circumvent
embrangle
entangle
entoil
involve
knot
mesh


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها