معنی و ترجمه کلمه یا الله به انگلیسی یا الله یعنی چه

یا الله

all hail
hallo
halloo
holla
hollo
holloo

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها