معنی و ترجمه کلمه یکى سازنده به انگلیسی یکى سازنده یعنی چه

یکى سازنده

incorporator

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها