معنی و ترجمه کلمه یک جورکرجى که از جگن یا بید ساخته و دور آن را چرم یا مشمع مى گیرند به انگلیسی یک جورکرجى که از جگن یا بید ساخته و دور آن را چرم یا مشمع مى گیرند یعنی چه

یک جورکرجى که از جگن یا بید ساخته و دور آن را چرم یا مشمع مى گیرند

coracle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها