معنی و ترجمه کلمه یک نوع قایق کوچک قدیمى دو پارویى به انگلیسی یک نوع قایق کوچک قدیمى دو پارویى یعنی چه

یک نوع قایق کوچک قدیمى دو پارویى

bireme


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها