معنی و ترجمه کلمه a frequent caller به فارسی a frequent caller یعنی چه

a frequent caller


کسيکه هميشه جايى يابکسى سرميزند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها