معنی و ترجمه کلمه a frequenter of gaming houses به فارسی a frequenter of gaming houses یعنی چه

a frequenter of gaming houses


کسيکه جايش توى قمارخانه ها است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها