معنی و ترجمه کلمه a hard and fast rule به فارسی a hard and fast rule یعنی چه

a hard and fast rule


قانون سخت ،قانون بى استثنا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها