معنی و ترجمه کلمه a mongrel between two things به فارسی a mongrel between two things یعنی چه

a mongrel between two things


نه اين نه ان ،هم اين هم ان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها