معنی و ترجمه کلمه a practising doctor به فارسی a practising doctor یعنی چه

a practising doctor


پزشکى که دست بکار طبابت است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها