معنی و ترجمه کلمه a round peg in a square hole به فارسی a round peg in a square hole یعنی چه

a round peg in a square hole


کسيکه شايسته مقام خودنيست ،کسيکه براى کارى صلاحيت ندارد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها