معنی و ترجمه کلمه a versatile author به فارسی a versatile author یعنی چه

a versatile author


نويسنده اى که به اسانى موضوع خودراتغييردهديا....ميتواندبحث کند

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها