معنی و ترجمه کلمه aberration به فارسی aberration یعنی چه

aberration


خطا،عدم دقت هندسى سيستمهاى اپتيکى( علم اپتيک)،خبط،گمراهى ،کجراهى ،انحراف ،(طب )عدم انطباق کانونى
شيمى : انحراف
روانشناسى : انحراف
نجوم : کج نمايى ،جابجائى زاويه اى ظاهرى در جهت حرکت ناظر که نتيجه ترکيب سرعت حرکت ناظر و س ير نور ميباشد
علوم هوايى : جابجائى زاويه اى ظاهرى در جهت حرکت ناظر که نتيجه ترکيب سرعت حرکت ناظر و سير نور ميباشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها