معنی و ترجمه کلمه ablaut به فارسی ablaut یعنی چه

ablaut


تصريف کلمه ،قلب حروف هجايى( با صدا )براى صرف فعل( مانند sung و sangو)sing


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها