معنی و ترجمه کلمه above- noted به فارسی above- noted یعنی چه

above- noted


مذکور در فوق ،بالا اشاره شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها