معنی و ترجمه کلمه absolute system of electrical units به فارسی absolute system of electrical units یعنی چه

absolute system of electrical units


الکترونيک : دستگاه مطلق يکانهاى الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها