معنی و ترجمه کلمه absolute viscosity به فارسی absolute viscosity یعنی چه

absolute viscosity


گرانروى مطلق
عمران : لزجت مطلق
شيمى : گرانروى مکانيکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها