معنی و ترجمه کلمه absolutism به فارسی absolutism یعنی چه

absolutism


خودکامگى ،مطلق گرايى ،حکومت مطلقه ،اعتقاد به قادر على الاطلاق( خدا)،طريقه مطلقه ،(حق ).سيستم سلطنت استبدادى
روانشناسى : مطلق نگرى
بازرگانى : مطلق گرائى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها