معنی و ترجمه کلمه absorbent chromatography به فارسی absorbent chromatography یعنی چه

absorbent chromatography


شيمى : کروماتوگرافى جذبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها