معنی و ترجمه کلمه absorption refrigerating machine به فارسی absorption refrigerating machine یعنی چه

absorption refrigerating machine


شيمى : دستگاه سردکننده جذبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها