معنی و ترجمه کلمه acanthosisnigricans به فارسی acanthosisnigricans یعنی چه

acanthosisnigricans


(طب )بيمارى نادر پوستى که پوست ميانى هيپرتروپى و پيگمانتاسيون پيدا مينمايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها