معنی و ترجمه کلمه acceleration of gravity به فارسی acceleration of gravity یعنی چه

acceleration of gravity


شتاب گرانى ،شتاب ثقل
معمارى : شتاب گرانش
شيمى : شتاب ثقل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها