معنی و ترجمه کلمه acceleration principle به فارسی acceleration principle یعنی چه

acceleration principle


اصل شتاب ،براساس اين اصل سرمايه گذارى متناسب است با تغييرات توليد که با رابطه زير بيان مى گردد : ،I = A * Y
بازرگانى : يعنى سرمايه گذارى مساوى است با حاصلضرب ضريب شتاب ميزان سرمايه گذارى لازم براى افزايش يک واحد توليد در تغييرات در توليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها