معنی و ترجمه کلمه access code به فارسی access code یعنی چه

access code


رمز دستيابى ،کد دستيابى ،کد دسترسى
کامپيوتر : رمز دسترسى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها