معنی و ترجمه کلمه accessory به فارسی accessory یعنی چه

accessory


پيرامونى ،لوازم کمکى ،متعلقات ،معين ،همدست(حق).،معاون ،شريک(جرم)،نمائات و نتايج( در جمع)،لوازم يدکى ،(حق).تابع ،لاحق ،فروع و ضمائم ،منضمات ،لوازم فرعى ،دعواى فرعى
کامپيوتر : جانبى
معمارى : لوازم اضافى
قانون ـ فقه : معاون جرم
علوم نظامى : وسيله يدکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها